Alegemene Voorwaarden


Zonwering is niet bedoeld als wind- of regenscherm!
Harde wind, neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstig beschadigen.
Elektronische zon/wind/regen besturingen zijn slechts een hulp middel en geven geen optimale bescherming tegen de weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.

Algemene voorwaarden van Weerzink Zonwering

01 Toepasselijkheid 

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Weerzink Zonwering, alsmede op alle door Weerzink Zonwering met de wederpartij gesloten overeenkomsten.
 • Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Weerzink Zonwering niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 • Afwijkingen van de voorwaarden binden Weerzink Zonwering slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
  Weerzink Zonwering: gevestigd aan de Spoorstraat 8, 7572 CZ te Oldenzaal. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 87718340.

Wederpartij

  • : iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Weerzink Zonwering een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Weerzink Zonwering. een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Product

  • : alle door Weerzink Zonwering verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot veranda’s, binnen- en buitenzonwering & horren.


Meerwerk

  • : het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

02 Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Weerzink Zonwering zijn vrijblijvend.
 • Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van Weerzink Zonwering zijn eerst na schriftelijke of elektronische aanvaarding voor Weerzink Zonwering bindend.

03 Levering

 • Alle producten van Weerzink Zonwering worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.
 • Weerzink Zonwering heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.
 • Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
 • Overschrijding van leveringstermijnen door Weerzink Zonwering geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.
 • Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Weerzink Zonwering voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.
 • Weerzink Zonwering is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens Weerzink Zonwering, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

04 Eigendomsvoorbehoud

 • De door Weerzink Zonwering aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Weerzink Zonwering totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.
 • Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Weerzink Zonwering, is Weerzink Zonwering gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen. 
  Wederpartij staat Weerzink Zonwering toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 • Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

05 Prijzen en betalingscondities

 • Facturen van Weerzink Zonwering dienen te zijn voldaan binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde kredietbeperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.
 • Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand over het factuurbedrag.
 • In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.
 • Al hetgeen de wederpartij aan Weerzink Zonwering is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, dan wel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.
 • Weerzink Zonwering is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of ten gevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.
 • Weerzink Zonwering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

06 Reclames

 • Reclames ten aanzien van de door Weerzink Zonwering geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan Weerzink Zonwering te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.
 • Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en vervalt het recht op reclame jegens Weerzink Zonwering, evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.
 • In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

07 Aansprakelijkheid

 • In geval van gegronde reclame is Weerzink Zonwering slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, dan wel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door Weerzink Zonwering zijn terugontvangen, zulks ter keuze van Weerzink Zonwering
 • Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Weerzink Zonwering voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uitgesloten.

08 Overmacht

 • Van overmacht aan de zijde van Weerzink Zonwering is sprake, indien Weerzink Zonwering na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van Weerzink Zonwering als bij derden van wie Weerzink Zonwering de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van Weerzink Zonwering ontstaan.
 • Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Weerzink Zonwering door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 • Indien door overmacht de levering meer dan vijf maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaan making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

09 Ontbinding

 • Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Weerzink Zonwering rustende verplichting is Weerzink Zonwering gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door Weerzink Zonwering geleden c.q. te lijden schade.

10 Toepasselijk recht en forum

 • Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Weerzink Zonwering, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van Weerzink Zonwering

11 Garantie

 • Op alle buitenzonwering geeft Weerzink Zonwering 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Met uitzondering van ons horren assortiment, alle binnen zonwering en optrekbanden van geleverde producten. Garantie termijn hiervoor bedraagt 2 jaar. Op de accu van onze Solar motoren geven wij 3 jaar garantie. Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken met naad. Bij alle doeken is rimpelvorming geen reden tot doek vervanging onder garantie. Noch de werking, noch de levensduur van het scherm worden hierdoor negatief beïnvloed. In polycarbonaatplaten kan condens ontstaan. Dit is niet te voorkomen, en is geen reden tot vervanging onder garantie. Op alle halogeen en LED lampen word geen garantie gegeven. Wij kunnen geen garantie op waterdichtheid bij kitnaden geven. Door warmte en kou kunnen de kitnaden gaan krimpen en uitzetten, hierdoor kunnen ze de waterdichtheid verliezen. Binnen de garantie termijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen.
 • Wederpartij kan in geen geval aanspraak maken op tijd vergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van hoogwerker, steigers of andere klim of hijs materialen.
 • Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen, schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.